ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

The outsider – a perfect circle


Help me if you can

It’s just that this, this is not the way I’m wired

So could you please,

Help me understand why

You’ve given in to all these

Reckless dark desires

You’re lying to yourself again

Suicidal imbecile

Think about it, put it on the faultline

What’ll it take to get it through to you precious

Over this. Why do you wanna throw it away like this

Such a mess. I don’t want to watch you.

Disconnect and self destruct one bullet at a time

What’s your rush now, everyone will have his day to die

Medicated, drama queen, picture perfect, numb belligerence

Narcissistic, drama queen, craving fame and all its decadence

Lying through your teeth again

Suicidal imbecile

Think about it, put it on the fautline

What’ll it take to get it through to you precious

Go with this, why do you wanna throw it away like this

Such a mess, I don’t wanna watch you…

Disconnect and self destruct one bullet at a time

What’s your rush now, everyone will have his day to die

They were right about you

They were right about you

Lying to my face again

Suicidal imbecile

Think about it put it on the fautline

What’ll it take to get it through to you precious

Over this, why do you wanna throw it away like this

Such a mess, come to this, come to this

Disconnect and self destruct, one bullet at a time

What’s your hurry, everyone will have his day to die

If you choose to pull the trigger, should your drama prove sincere,

Do it somewhere far away from here

සින්දුව අහන්න

http://www.emp3world.com/mp3/50889/A%20Perfect%20Circle/The%20Outsider

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: