ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Talking To The Moon – Bruno Mars


සින්දුව ගන්න click here


 

අනේ මන්ද මට පිස්සුද කියලත් හිතෙනවා… වෙලාවකට… ඒක අහිමි කමක්… ආයෙමත් කවදාවත් ඔයාව දකිනවත් මට වෙන්නේ නෑ…. දකින්න ඕන කම තිබුනත් මම ඒන්නේ නෑ…. මට ඔයාව ඕනි ඒක ඇත්ත… එදා වගේම තාමත් මං ආදරේයි ඒක ඊටත් වඩා ඇත්ත.. ඒත්… මට බෑ තවත් මාවම රිද්දවා ගන්න…

I know you’re somewhere out there
Somewhere far away
I want you back
I want you back
My neighbours think
I’m crazy
But they don’t understand
You’re all I have
You’re all I have

[Chorus:]
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the Moon.
Try to get to You
In hopes you’re on
the other side
Talking to me too.
Or Am I a fool
who sits alone
Talking to the moon?

I’m feeling like
I’m famous
The talk of the town
They say
I’ve gone mad
Yeah
I’ve gone mad
But they don’t know
what I know
Cause when the
sun goes down
someone’s talking back
Yeah
They’re talking back

[Chorus:]
At night when the stars
light up my room
I sit by myself
Talking to the moon.
Try to get to You
In hopes you’re on
the other side
Talking to me too.
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon?

Ahh…Ahh…Ahh..
Do you ever hear me calling
(Ahh…Ahh..Ahh..)
Ho hou ho ho hou

‘Cause every night
I’m talking to the moon

Still try to get to you
In hopes you’re on
the other side
Talking to me too
Or am I a fool
who sits alone
Talking to the moon?

Ohoooo…

I know you’re somewhere out there
Somewhere far away

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: