ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මගේ සොයා ගැනීමක්


Ques : prove this

” without you I’m nothing”

art students ” out of course”

comerce students ” wrong Ques”

medicl students ” Wt da hell, immpsiible”

Engg students ” Hmm.. we’l see”

you + I = We = “V”

You = “U”

as

V = U + at

when

T = 0 ( @ midnight)

U+ I = U + 0

I = U – U

I = 0

0 = nothing

proved

just tell us answer

we wil solve any Problm

we are Engineers

Engineer Roxx

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w

%d bloggers like this: