ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මගේ සොයා ගැනීමක්


Ques : prove this

” without you I’m nothing”

art students ” out of course”

comerce students ” wrong Ques”

medicl students ” Wt da hell, immpsiible”

Engg students ” Hmm.. we’l see”

you + I = We = “V”

You = “U”

as

V = U + at

when

T = 0 ( @ midnight)

U+ I = U + 0

I = U – U

I = 0

0 = nothing

proved

just tell us answer

we wil solve any Problm

we are Engineers

Engineer Roxx

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: