ප්‍රතිචාර 2

“Nothing” by The SCRIPT…


මේක නම් මාර සින්දුව.. අහලම බලන්න ඕනි..
‍සින්දුව ගන්න CLICK HERE

Am I better off dead?
Am I better off a quitter?
They say I’m better off now
Than I ever was with her
As they take me to my local down the street
I’m smiling but I’m dying trying not to drag my feet

They say a few drinks will help me to forget her
But after one too many I know that I’m never
Only they can’t see where this is gonna end
They all think I’m crazy but to me it’s perfect sense

And my mates are all there trying to calm me down
‘Cause I’m shouting your name all over the town
I’m swearing if I go there now
I can change her mind turn it all around

And I know that I’m drunk but I’ll say the words
And she’ll listen this time even though they’re slurred
Dialed her number and confessed to her
I’m still in love but all I heard
Was nothing

So I stumble there, along the railings and the fences
I know if I faced her face, that she’ll come to her senses
Every drunk step I take leads me to her door
If she sees how much I’m hurting, she’ll take me back for sure

And my mates are all there trying to calm me down
‘Cause I’m shouting your name all over the town
I’m swearing if I go there now
I can change her mind turn it all around

And I know that I’m drunk but I’ll say the words
And she’ll listen this time even though they’re slurred
Dialed her number and confessed to her
I’m still in love but all I heard
Was nothing

She said nothing
Oh, I wanted words but all I heard was nothing
Oh, I got nothing
Oh, I got nothing
Oh, I wanted words but all I heard was nothing

Ohh, sometimes love’s intoxicating
Ohh, you’re coming down, your hands are shaking
When you realize there’s no one waiting

Am I better off dead?
Am I better off a quitter?
They say I’m better off now
Than I ever was with her

And my mates are all there trying to calm me down
‘Cause I’m shouting your name all over the town
I’m swearing if I go there now
I can change her mind turn it all around

And I know that I’m drunk but I’ll say the words
And she’ll listen this time even though they’re slurred
Dialed her number and confessed to her
I’m still in love but all I heard
Was nothing

She said nothing
Oh, I wanted words but all I heard was nothing
Oh, I got nothing
I got nothing
I wanted words but all I heard was nothing
Ohh I got nothing

I got nothing

2 comments on ““Nothing” by The SCRIPT…

 1. මම ආසම සින්දු වලින් එකක්…

  nd my mates are all there trying to calm me down
  ‘Cause I’m shouting your name all over the town
  I’m swearing if I go there now
  I can change her mind turn it all around

  i love this

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: