ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Def Leppard – Two Steps Behindමේක නම් මරු.. ගිටාර් එකෙන් පිලේ කරන්න පුරුදු වෙන්නත්  ලේසි සින්දුවක්… අහලම බැලුවනම් තේරෙයි…

සින්දුව ගන්න  click here

________________________________________

Walk away if you want to
It’s okay if you need to
Well you can run but you can never hide
From the shadow that’s creeping up beside you
There’s a magic running through your soul
But you can’t have it all

Whatever you do – I’ll be two steps behind you
Wherever you go – and I’ll be there to remind you
That it only takes a minute of your precious time
To turn around, I’ll be two steps behind

Yeah yeah

Take the time to think about it
Walk the line, you know you just can’t fight it
Take a look around, you’ll see what you can find
Like the fire that’s burnin’ up inside me
And there’s a magic running through your soul
But you can’t have it all, no

Whatever you do – I’ll be two steps behind you
Wherever you go – and I’ll be there to remind you
That it only takes a minute of your precious time
To turn around, I’ll be two steps behind

There’s a magic running through your soul
But you, you can’t have it all

Whatever you do – I’ll be two steps behind you
Wherever you go – and I’ll be there to remind you
That it only takes a minute of your precious time
To turn around, I’ll be two steps behind

Yeah baby, two steps behind
Oh sugar, two steps behind
————————————————————————————

Intro: [A] [D] [G] [D] (x2)

Verse:
	   [A] [D]    [G]    [D]
	Walk away,   if you want to.
	   [A] [D]    [G]    [D]
	It's okay   if you need to.
		[A]	 [D]      [E]  [D]
	You can run, but you can never hide
		  [A]     [D]    [E]  [D]
	From the shadow that's creepin up beside you.

Chorus:
 [F#m]              [D]
	There's a magic runnin' through your soul
	  [G]  		  [E]
	But you can't have it all.   (What ever you do)
 [A]		   [D]   [E]		[D]
	I'll be two steps behind you   (Where ever you go)
 [A]        [D]   [E]    [D]
	And I'll be there to remind you
        [A]     [D]       [E]   [G]
	That it only takes a minute of your precious time
         [D]
	To turn around, I'll be two steps behind.

	[A] [D] [G] [D] (x2)

Verse:
	     [A] [D]      [G]   [D]
	Take the time   to think about it.
	       [A]    [D]        [G]     [D]
	Just walk the line, you know you just can't fight it.
	       [A]     [D]       [E]  [D]
	Take a look around, you'll see what you can find
	     [A]     [D]    [E]    [D]
	Like the fire that's burnin' up inside me.

ඔච්චරමයි ට්‍රයි කරලා බලන්න ගිටාර් එකෙන් ප්ලේ කරන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: