ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Katy Perry – Thinking Of You


>>>>>>>>සින්දුව ගන්න මෙතෙක් ක්ලික් කරන්න <<<<<<<<<<

මේකත් මරැ සින්දුව… මම හැමවෙලේම කියන්නේම ඉංග්‍රීසි සින්දු ගැන නේ… මේකත් හෙම තමයි.. අහලම බලන්න..

Comparisons are easily done

Once you’ve had a taste of perfection

Like an apple hanging from a tree
I picked the ripest one, I still got the seed

You said move on, where do I go?
I guess second best is all I will know

‘Cause when I’m with him I am thinking of you
(Thinking of you, thinking of you)
Thinking of you, what you would do
If you were the one who was spending the night
(Spending the night, spending the night)
Oh, I wish that I was looking into your eyes

You’re like an Indian Summer in the middle of winter
Like a hard candy with a surprise center
How do I get better once I’ve had the best?
You said there’s tons of fish in the water, so the waters I will test

He kissed my lips, I taste your mouth, oh!
(Taste your mouth)
He pulled me in, I was disgusted with myself

‘Cause when I’m with him I am thinking of you
(Thinking of you, thinking of you)
Thinking of you, what you would do
If you were the one who was spending the night
(Spending the night, spending the night)
Oh, I wish that I was looking into

You’re the best, and yes, I do regret
How I could let myself let you go
Now, now the lesson’s learned
I touched it, I was burned
Oh, I think you should know!

‘Cause when I’m with him I am thinking of you
(Thinking of you, thinking of you)
Thinking of you, what you would do
If you were the one who was spending the night
(Spending the night, spending the night)
Oh, I wish that I was looking into your, your eyes
Looking into your eyes, looking into your eyes

Oh, won’t you walk through?
And bust in the door and take me away?
Oh, no more mistakes’Cause in your eyes I’d like to stay, st
ay

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: