සංවර්ධනය හා ශබ්දය


කොහෙන්දෝ අහුලා ගත් එකකි.. කොහෙන්ද කියා මතක නැත.. ________________________________ ආර්ථික විද්‍යාව පිලිබද මහාචාර්යවරයා එදින සිය දේශණය සදහා පැමිනියේ විශාල බාද්දි දෙකක් දෑතින් රැගෙනය.. ඉන් එකක් අර්තාපල් පුරවා තිබුන අරත රනික සහමුලින්ම හිස් විය…   “මෙන්න මේකයි සංවර්ධනය”   කියු ඕහු අල බාද්දියේ අල හිස් බාල්දියට හැලිය.. නැවත එම බාල්දියේ අල හිස් බාල්දියට හැලීය.. මෙසේ මාරුවෙන්දිගටම “සංවර්ධනය හා ශබ්දය” කියවන්න