ලස්සන ඇස්…


අපි ලියන සමහර කවි අහේතුකයි.. සමහර ඒවා සහේතුකයි..  මාතෘකාවේ ඉදන්ම මේක සහේතුක කවියක්.. මම කෙනෙක් වෙනුවෙන් කාලෙකට කලින් ලියපු එකක්.. පොතක් අස්සේ දාලා තිබිලා හම්බවුනා.. තවත් එක පෙම් කවියක් විතරයි.. නමක් දන්නෙ නැති හීනෙක හිතක් ආයෙ පැටලේවිද..? ඉමක් කොනක් නොදන්න හිත නොදැනම තව දුර යාවිද..? පෙමක් දැනෙන ලැමක් තියෙන නුඹ වත් ලග නවතීවිද..? මමත් දන්නේදිගටම “ලස්සන ඇස්…” කියවන්න