ත්‍රිමාණයෙන් එහාට… Beyond the 3D සිව්වෙනි මානයක් පවතීද…?


ත්‍රිමාණ, 3D යන්න අපි නිතරම හාවිතා කරමු.. ඇත්තෙන්ම මෙහි  ත්‍රි+මාණ යනුවෙන් යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත්තේ දිශාව  මිස  තේ‍රුම් ගත නොහැකි අන් යමක් නොවේ.. අපි ජීවත් වන්නේ ත්‍රිමාණ විශ්වයක. නමුත් තිබිය හැක්කේ මේ දිශාවන් තුනම පමණක්ද..? මෙය සලකා බැලීමට පෙර අපි ත්‍රිමාණය ගැන අවධානය යොමු කල යුතුය. මුලින්ම දිශාව යන්න ගැන අවධානය යොමු කරමු.. දිශාව යනු කුමක්දිගටම “ත්‍රිමාණයෙන් එහාට… Beyond the 3D සිව්වෙනි මානයක් පවතීද…?” කියවන්න