ද කෝල්


හෙලෝ……… ඇහෙනවද මාව පාවෙලා එන මගේ කටහඬ….. වලාකුලු අස්සෙන්….. ම්ම්….. වෙනදට වඩා පරක්කුයි නේද මම අද…? කාගෙ ඒ සද්දේ……. තයියෙමද ඉන්නේ ඇත්තටම… ඇත්තටම…? මම තාමත්  හිතනවා උත්තරයක් ඔයා අහපු  දේට.. පැහැදිලි කරන්න විදිහක්.. මං ගැන…….. හ්ම්…. මම දන්නවා මේක ඇත්තටම හරියන දෙයක් නෙවෙයි.. මම වෙනස් වෙන එකක් නෑ… ඔයාට ඕනි විදිහට… ඔයා වෙනස් වෙන්නත් එපාදිගටම “ද කෝල්” කියවන්න