______හා චන්දේ දෙන්නේ මෙදා පාර අපි සැමා._____


ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල්ගේ “හා මල් පිපෙන්නේ ගඟ ගලන්නේ” තාලයට හා චන්දේ දෙන්නේ මෙදා පාර අපි සැමා… සෙක්සි නිසයි චන්දේ දෙන්නේ මෙදා අපි සැමා.. පපර පාන් පපර පාන් මාර සෙක්සි බං පපර පපර පපර පපර චන්දේ දෙමු මචන් රටේ උපන් සිරියාවිය හැඩකාරිය සුකුමාලිය ඇගෙ රුව හන්දා මාලු උනත් ඈ දැක්කම ඉගිලෙනවලු, මන්දා කඳට බඩට ඔය කකුලට ඔයදිගටම “______හා චන්දේ දෙන්නේ මෙදා පාර අපි සැමා._____” කියවන්න