ප්‍රථම ප්‍රේමය


අලුත උපන් තාරකාවක්… හුගක් දගකාරයි.. උණුහුම්.. දිලිසෙනවා… ඒ දගකාරකම් ඒ උණුහුම මට තාමත් මතකයි… ඒත් කෝ දැන් ඒ ඵළිය… කොහේවත්ම හොයා ගන්න නෑ.. ඒ තාරකාව මැරිලද..??? සමහර විට වෙන්න ඇති… මට හොයා ගන්න බෑ.. ඉස්සර එයා දගකාර එලිය විහිදුවන කොට මම කෝටි ප්‍රකෝටි තරු අතරන් එයාව හොයා ගත්තා.. ඒත දැන් පැය ගනන් අහස දිහා බලන්දිගටම “ප්‍රථම ප්‍රේමය” කියවන්න