විභාග අපේකෂකයාගේ පෙම් හසුන


ලක්ෂයක් විතරද මම අනන්තය වගේ දැනුනත් මට උඹ ජීවන රේඛාව සමච්ඡේදනය කරන උඹ ආදරේ, ඔක්සිටෝන් ශ්‍රාවය කරවන තාම හිතා ගන්න බෑ උපරිමයක්ද අවමයක්ද අනන්තයටම ගියාට පස්සේ හම්බවෙන ස්පර්ශෝන්මුඛයක්ද…? පරිපූරකයක් තියෙනවද…? ඛණ්ඩාංක මොනවද…? අනූපූරකයක් වෙයිද මම….? එහෙමනම් ඇයි අනුකලනය කරන්නේ මාව…..? දන්නැද්ද මගේ ආදරේ හරස්කඩ වර්ගඵලය බලාපොරොත්තු වල අනුක්‍රමනය ඇයි මේ තරම් සංකීර්න කෙල්ලේ උඹේ මූලදිගටම “විභාග අපේකෂකයාගේ පෙම් හසුන” කියවන්න