__උභතෝකෝටිකය___


“මේ ලොව ඇති තේරුම් ගැනීමට අපහසුම දේ ස්ත්‍රී වර්යාවයි” -තුල්සි දාස් – නෑ පුලුවන් ලෙන්ස් නියමයෙන් “විද්‍යුත් ගාමක බලය ප්‍රේරණය වන්නේ ඒය ඇති කිරීමට හේතුවූ ක්‍රියාවට ප්‍රති විරුද්ධ දිශාවටයි” එන්න හදනකොට එන්න එපා කියන යන්න හදනකොට යන්නෙපා කියන එන්න දෙන්නෙත් නැති යන්න දෙන්නෙත් නැති අපිව එකතැන හිර කරන අමුතු ජාතිය