සඳ (වේ)සාවී


සුපුරුදු රෑ අහස කලුපාටයි තදට සදවත දිලිසේවි කලු අහසේ සුදට කාගේ නෙතේ කැලුමක් වැටුනිද හදට නුපුරුදු සාවියක් ඇවිදිල්ලා හඳට __________________________________ සඳවත දිලේ රෑ අහසේ සුදට සුදේ නුඹ රුව දිලේ සඳ මත්තේ සාවි ස‍දේ දවසින් දවස නුඹ වෙත හිත පෙමින් බැ‍දේ කිවියෙකු නොවෙ මා එනමුත් කවි පබැ‍‍දේ __________________________________ මුලු රෑ පුරා අම සුව දෙන සිරියාවී සීතලදිගටම “සඳ (වේ)සාවී” කියවන්න