…හාදුව….


මං හරි ආසයි කෙල්ලේ ඉන්න ඔය තුරුල්ලේ…. කට්ට කලුවර පාට තට්ට තනි මට රෑක මතකද ඔයා ඇවිදින් හාදුවක් දුන්න හැටි හීනෙන්… නොඇඩුවා නෙවෙයි මං ඇහැරිලා ඒක හීනයක් කියලා මතක්වෙලා… එදා හීනෙන් කරපුදේ අද හැබැහින් කරන්න ඇයි කැමති නැත්තේ ඔයා….. යන්නම් ඕනි නම් කමක් නෑ යන්න ඒත් යන්න කලින්… එකම් එකම එක සැරයක් හීනෙන් දුන්න හාදුවදිගටම “…හාදුව….” කියවන්න